Vedtægter

Vedtægter for

Aarup Antenneforening

§1

Foreningens navn er: Aarup Antenneforening

§2

Foreningen er brugerforening for alle der er tilsluttet fællesantenneanlægget ejet af Telia Stofa A/S.

§3

Foreningens formål er at sikre brugerne indflydelse på:

• Radio- og fjernsynsprogramvalget

• Antal radio- og fjernsynsprogrammer

• Andre tjenester der udbydes over fællesantenneanlægget under de til enhver tid gældende bestemmelser for brugerindflydelse samt i overensstemmelse med flertallets ønsker.

§4

Enhver som er tilsluttet fællesantenneanlægget ejet af Telia Stofa A/S skal være medlem af foreningen.

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig senest i februar måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før eller ved offentlig annoncering senest 14 dage før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastlæggelse af medlemsbidrag for det kommende år.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes senest 14 dage efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med en angiven dagsorden fra mindst 25% af medlemmerne er modtaget.

§6

Hver tilsluttet husstand betragtes som ét medlem med én stemme på generalforsamlingen og ved afstemninger i øvrigt. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen ved fuldmagt afgive stemmer for mere end 2 andre medlemmer.

§7

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovlig indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Ændring af Radio- og Tv-programmer og/eller forøgelse af antallet af kanaler, sker ved brugerafstemning jvf. regler fastlagt i Bekendtgørelse om Fællesantenneanlæg m.v.

§8

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige år. (Rest udeladt)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og over bestyrelsesmøder.

§9

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget for det kommende år af generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og skal på forlangende udleveres til medlemmerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10

Dersom et medlem ikke rettidigt har indbetalt bidrag til foreningen kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso.

§11

Bestyrelsen kan kun fremføre forslag om væsentlige udvidelser eller ændringer af fællesantenneanlægget over for ejer, som er godkendt på en generalforsamling i henhold til §7 eller godkendt ved en skriftlig afstemning i henholdt til §7.

§12

Foreningens virksomhed ophører såfremt det af Telia Stofa A/S ejede fællesantenneanlæg overgår til at være direkte brugerejet anlæg eller nedlægges.

Ved overgang til et brugerejet anlæg overgår foreningens formue til det brugerejede anlæg.

§13

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§14

Nuværende vedtægter kan ændres af en generalforsamling hvor mere end 50% af medlemmerne er til stede. Er der færre end 50% af medlemmerne til stede indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal blandt de fremmødte kan ændre vedtægterne..