Aarup Antenneforening

Bekendtgørelse

19. juli 1999

Bekendtgørelse om programudbud i fællesantenneanlæg m.v.

bkg. nr. 605 af 19/7/1999

I medfør af § 5, § 5a og § 76, stk. 2, i lov om radio og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 6. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for fællesantenneanlæg. Ved fællesantenneanlæg forstås alle former for kabelbaserede telenet, der benyttes til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der anvendes til privat beboelse. Disse anlæg benævnes herefter programfordelingsanlæg. Bekendtgørelsen regulerer alene programfordelingsanlæggene for så vidt angår de dele heraf, der anvendes til fordelingen af radio- og tv-programmer.

Stk. 2. Ejere af programfordelingsanlæg afgør, hvilken udstrækning det pågældende programfordelingsanlæg skal have, herunder om et eller flere programfordelingsanlæg skal sammenlægges, jf. dog § 5, stk. 5.

Kapitel 2

Programfordeling

§ 2. Ejere af programfordelingsanlæg træffer under overholdelse af reglerne i kapitel 3 beslutning om hvilke lyd- og billedprogrammer, der skal fordeles i anlægget.

Kapitel 3

Programvalg og brugerindflydelse

§ 3. Ejere af programfordelingsanlæg skal i videst muligt omfang sikre:

1) At det samlede programudbud er alsidigt sammensat.

2) At brugerne via en dekoder har mulighed for individuelt at tilkøbe og betale enkeltprogrammer.

3) At der ved sammensætningen af programudbudet tages hensyn til herboende sproglige mindretal blandt de brugere der er tilsluttet anlægget.

Stk. 2. Ved brugere forstås de husstande, der er tilsluttet et programfordelingsanlæg. Ved programudbudet som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 3, forstås programmer der er umiddelbart tilgængelige uden særskilt dekoder hos den enkelte bruger.

§ 4. Hvis et programfordelingsanlæg er opbygget som stikledningsanlæg og programmerne fordeles i mere end en pakke, kan brugeren foretage fravalg af en eller flere pakker.

Stk. 2. Ejere af programfordelingsanlæg som nævnt i stk. 1 skal give brugerne:

1) Mulighed for alene at købe en programpakke, der indeholder de i § 4 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nævnte programmer og eventuelle andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for minimums-programpakken.

2) Mulighed for at foretage fravalg af betalingsprogrammer, der koster brugeren mere end 25 kr. om måneden.

3) Mulighed for at få godskrevet sparede programafgifter, der kan henføres til brugerens fravalg, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 3. Omkostninger ved den tekniske muliggørelse af brugernes fravalg pålignes samtlige brugere af anlægget. Hvis brugeren herefter ønsker at til- eller fravælge programmer, kan anlægsejer kræve at den enkelte bruger afholder de faktiske omkostninger hertil.

Stk. 4. Stk. 1,stk. 2 nr. 2-3, og stk. 3, gælder ikke for programfordelingsanlæg, der er omfattet af fravalgsbestemmelserne i lov om leje, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber.

§ 5. Ejere af programfordelingsanlæg, som ikke er brugerejede, er pligtige til at afholde vejledende afstemninger om programsammensætningen i programfordelingsanlægget hvert andet år.

Stk. 2. Afstemningen skal tilrettelægges således, at samtlige brugere i anlægget har mulighed for at stemme.

Stk. 3. Ejeren af programfordelingsanlægget er pligtig forud for hver vejledende afstemning så vidt muligt at oplyse brugerne om vilkår og priser for modtagelsen af de enkelte programmer. Oplysningerne skal i videst muligt omfang give brugerne overblik over de programfordelingsmæssige og økonomiske konsekvenser af evt. ændringer i programsammensætningen.

Stk.4. Vejledende afstemninger kan afholdes samlet for flere anlæg, herunder for flere anlæg med forskellige ejere.

Stk. 5. Vejledende afstemninger må for et eller flere anlæg, der samlet har mere end 50.000 tilsluttede husstande, ikke omfatte et område der rækker ud over et amt. Ejeren kan dog beslutte, at den vejledende afstemning skal omfatte et større geografisk område, hvis der foreligger tilslutning hertil fra brugerne.

§ 6. Brugerejede programfordelingsanlæg der programforsynes helt eller delvist af et overordnet programfordelingsanlæg, der er omfattet af § 5, kan vælge at deltage i den pågældende programleverandørs afstemning om programsammensætningen med mulighed for efterfølgende at beslutte, om man ønsker at fortsætte programforsyningen fra denne.

Stk. 2. Brugerejede anlæg, der vælger at deltage i en afstemning som nævnt i stk. 1, medregnes ikke i henhold til § 5, stk. 5.

Kapitel 4

Anvendelse af dekodere

§ 7. Ejeren af et programfordelingsanlæg, der anvender et fælles dekoder system, skal give programudbydere adgang til at benytte det fælles system.

Stk. 2. Ejeren af programfordelingsanlæg skal give programudbydere adgang til at anvende egne dekodere.

Stk. 3. Ejeren af et programfordelingsanlæg skal give programudbydere adgang til at afregne direkte med brugerne.

Stk. 4. Programudbyderes adgang til programfordelingsanlægget, jf. stk. 1-3 skal ske på ikke-diskriminerende vilkår og i øvrigt i henhold til reglerne i kapitel 2.

Kapitel 5

Tilsyn og kontrol

§ 8. Klager over overtrædelser af bekendtgørelsens regler kan rettes til Telestyrelsen.

Stk. 2. Telestyrelsen kan i forbindelse med klager som nævnt i stk. 1 afkræve ejeren af programfordelingsanlægget de oplysninger som er nødvendige for sagens behandling.

Kapitel 6

Overtrædelse

§ 9. Med bøde straffes den der overtræder § 5, stk. 1-3, stk. 5 og § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler gælder for alle afstemninger hvor det endelige afstemningsresultat foreligger efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. bekendtgørelse nr. 72 af 27. januar 1994 med efterfølgende ændringer ophæves

Birte Weiss/

Jane Eis Larsen

 

 

OneWeb 2012 © Copyright