Referat

Generalforsamling i Aarup Antenneforening

Aarup Hotel, 15.februar 2012

Bestyrelsen byder velkommen til de 17 fremmødte deltagere.

Dagsorden ifølge vedtægterne fremlægges

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Alfred Brauer vælges til Dirigent, som bliver godkendt.

Alfred Brauer konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Derefter:

Pkt.2 Formandens beretning v/sekretær Peter Birch. Se vedlagt.

Godkendt.

Pkt.3 Aflæggelse af regnskab v/Jørgen Olsen

Godkendt.

Pkt.4 Fastlæggelse af kontigent.

Uforandret. 25 kr./år.

Godkendt.

Pkt.5 Valg af bestyrelse og suppleant

Willy Roesen, formand

Peter Birch, sekretær

Peder Dissing, bestyrelsesmedlem

Frede Hansen, bestyrelsesmedlem

Karina Nyby, suppleant

…blev alle genvalgt

Pkt.6 Valg af revisor og revisorsuppleant

Alfred Brauer og Bent Nielsen revisorsuppleant, blev begge genvalgt.

Pkt.7 Indkomne forslag

1 indkommen forslag om ændring i vedtægter. Se vedlagt

Generalforsamlingen afviste forslagene.

Pkt.8 Evt.

En del undren over, at der ikke kommunikeres noget bedre vedr. programændringer fra STOFAs side.

Positiv modtagelse af de nye tiltag fra STOFA vedr. WebTV To Go, samt TV arkiv på flere kanaler.

En del diskussion om foreningens beretigelse i og med, at vi ingen indflydelse har på kanaludbudet.

Mvh

Peter Birch